This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Tue 02 of Jun, 2020 [18:22 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

8.5.1 Nenehno izboljševanje

print
8.5.1 Nenehno izboljševanje

Osnova za nenehno izboljševanje so politika kakovosti, cilji kakovosti, plani, rezultati presoj, vodstveni pregledi ter rezultati analiz zapisov. Vzpodbujamo in nagrajujemo tudi inovacijsko dejavnost.

Vodstvo našega podjetja podpira nenehno izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti procesov v organizaciji, ne da bi čakalo, da bodo posamezni problemi pokazali na priložnosti za izboljševanje. Izboljšave segajo od izboljševanja z majhnimi koraki do večjih projektov izboljševanja in inovacijske dejavnosti. Vzpostavili smo postopek za identificiranje in vodenje aktivnosti izboljševanja, ki je prikazan na spodnji sliki.


Izboljšave, ki jih tako uvedemo, imajo lahko za posledico spremembe proizvodov ali storitev, spremembe posameznih procesov, lahko pa pride tudi do sprememb v sistemu vodenja kakovosti našega podjetja.

Vodstvo našega podjetja vzpodbuja vse osebje, ki aktivno išče priložnosti za izboljševanje delovanja procesov, aktivnosti in proizvodov. Vse osebje ima tako možnost da sprejema odgovornosti za identifikacijo priložnosti za izboljševanje delovanja organizacije. To dosežemo z:
  • določanjem ciljev za posameznike, procese in podjetje,
  • primerjavo našega delovanja s konkurenco in z najboljšimi praksami v svetu,
  • zbiranjem predlogov in s pravočasnimi odzivi vodstva,
  • priznavanjem in nagrajevanjem dosežkov pri izboljševanju.

Proces nenehnega zboljševanja uporabljamo tudi kot orodje za izboljševanje zadovoljstvo naših odjemalcev in ostalih zainteresiranih strani.

Vodstvo tudi zagotavlja, da so spremembe proizvoda ali storitve in procesov, ki so posledica izboljšav, odobrene, da se jih prednostno obravnava, in da se zagotovi ustrezne vire za njihovo realizacijo.

V podjetju identificiramo tudi potrebe in pričakovanja svojega osebja glede izražanja priznanj, zadovoljstva z delom in osebnega razvoja. Taka pozornost nam pomaga zagotoviti, da sta vključenost in motiviranost osebja za nenehno izboljševanje kar se da močna.

Referenčni postopki

Created by: admin last modification: Saturday 12. January, 2008 [11:47:19 UTC] by admin