This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Tue 02 of Jun, 2020 [18:54 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

8.2.2 Notranje presoje

print
8.2.2 Notranje presoje

Vzpostavili smo proces notranje presoje kot orodje vodenja za neodvisno oceno kateregakoli procesa ali aktivnosti. Ker z notranjo presojo ocenjujemo učinkovitost in uspešnost organizacije, predstavlja proces notranje presoje neodvisno orodje za pridobivanje stvarnih dokazov, ali so bile postavljene zahteve izpolnjene. Postopek priprave in izvedbe notranje presoje je prikazan na spodnji sliki.Z letnim planom zagotovimo, da se notranje presoje izvedejo v vseh delovnih skupinah, ki so vključene v sistem vodenja kakovosti, in po vseh elementih sistema kakovosti najmanj enkrat letno.

Vodstvo ali predstavnik vodstva lahko odredi izredno notranjo presojo, če presodi, da sistem vodenja kakovosti ne deluje v skladu z zahtevami, če pride v organizaciji do večjih organizacijskih sprememb, če vpeljujemo nove tehnologije, oziroma nove proizvode, ali če jo zahtevajo naši odjemalci.

Pri pripravi urnika notranje presoje upoštevamo zahtevo, da presojevalci ne smejo presojati lastnega dela.

Notranjo presojo izvedejo usposobljeni presojevalci. Pri delu uporabljajo vprašalnik za presojo, ki je izdelan na osnovi zahtev standarda ISO 9001. Presoja se tudi učinkovitost izvedenih korektivnih ukrepov, ki so posledica predhodnih presoj. Ugotovljene neskladnosti se dokumentirajo.

Vodja presojevalcev predstavi vodstvu in presojanim na zaključnem sestanku ugotovljene neskladnosti in možnosti za izboljšanje.

Vodja presojevalcev izdela pisno poročilo s katerim seznani vodstvo in vse vodje delovnih skupin, ki so bile presojane. V kolikor je to primerno, vključuje poročilo o notranji presoji tudi dokaze o odličnem delovanju, da bi lahko vodstvo izrazilo priznanja in motiviralo osebje.

Kot odziv na rezultate notranje presoje vodstvo zagotovi izvedbo ukrepov za izboljševanje.

Referenčni postopki

Created by: admin last modification: Saturday 12. January, 2008 [11:40:25 UTC] by admin