This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Tue 02 of Jun, 2020 [17:14 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

8.1 Splošno

print
8.1 Splošno

Podatki o nadzorovanju in merjenju so pomembni za odločanje na podlagi dejstev.

Vodstvo zagotavlja učinkovito in uspešno merjenje ter zbiranje in vrednotenje podatkov, da zagotovi delovanje organizacije in zadovoljstvo zainteresiranih strani.

Z izbiro ustreznih postopkov, metod in tehnik dokazujemo:
 • da so proizvodi skladni s postavljenimi zahtevami,
 • da je sistem vodenja kakovosti skladen z zahtevami standarda,
 • da sistem vodenja kakovosti učinkovito deluje in da ga stalno izboljšujemo.

V zvezi z merjenjem, analizami in izboljševanjem upoštevamo naslednje:
 • merilni podatki se preoblikujejo v informacije in znanje v korist podjetja,
 • merjenje, analize in izboljševanje proizvodov in procesov so osnova za določitev prioritet,
 • metode merjenja, ki jih uporabljamo, se periodično pregledujejo glede primernosti,
 • primerjanje posameznih procesov s procesi v drugih organizacijah uporabljamo kot orodje za izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti procesov,
 • meritve zadovoljstva odjemalcev so zelo pomembne za ocenjevanje delovanja podjetja,
 • uporabljamo primerna orodja za sporočanje informacij, ki so rezultat analiz merjenj,
 • merimo učinkovitost komuniciranja, da bi ugotovili, ali so informacije pravočasne in jasno razumljive,
 • uporaba primernih statističnih ali drugih metod nam pomaga pri razumevanju odstopanj tako procesov kot tudi proizvodov. Na ta način izboljšujemo delovanje procesov in proizvodov,
 • periodično uporabljamo metode samoocenjevanja z namenom ocenitve zrelosti sistema vodenja kakovosti in nivoja delovanja podjetja

Created by: admin last modification: Saturday 12. January, 2008 [11:37:38 UTC] by admin