This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sat 15 of Aug, 2020 [05:42 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

5.6 Vodstveni pregled

print
5.6 Vodstveni pregled
5.6.1 Splošno

Vodstveni pregled izvede najvišje vodstvo najmanj enkrat letno. S pregledom preveri ustreznost, primernost in učinkovitost vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti. Najvišje vodstvo tudi ugotavlja stopnjo izpolnjevanja postavljenih ciljev, priložnosti za izboljšanje in potrebe po spremembah sistema vodenja kakovosti.

Postopek izvedbe vodstvenega pregleda je predstavljen na spodnji sliki.O vodstvenem pregledu in sprejetih ukrepih izdelamo zapisnik.


5.6.2 Vhodni podatki za pregled

Vhodni podatki za vodstveni pregled obsegajo:
  • rezultate presoj sistema vodenja kakovosti,
  • informacije o izvedenih ukrepih, ki so sledili predhodnim vodstvenim pregledom,
  • informacije o izvedenih izboljšavah ter korektivnih in preventivnih ukrepih,
  • oceno novih priložnosti za izboljševanje,
  • informacije o reklamacijah in povratnih informacijah odjemalcev,
  • informacije o neskladnostih procesov in proizvodov,
  • poročila o delu posameznih organizacijskih enot,
  • informacije o spremembah, ki bi lahko vplivale na sistem vodenja kakovosti.

Na vodstvenem pregledu upoštevamo tudi ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na naše podjetje, kot so finančne, socialne ali okoljske razmere in spremembe zakonodaje in regulative.


5.6.3 Rezultat pregleda

Najvišje vodstvo uporablja vodstveni pregled kot orodje pri identifikaciji priložnosti za izboljševanje delovanja podjetja. Po potrebi postavi nove merljive cilje politike kakovosti podjetja, odredi izvedbo izboljšav ter korektivnih in preventivnih ukrepov v zvezi z izboljšanjem učinkovitosti procesov sistema vodenja kakovosti ter v zvezi z izboljšanjem kakovosti proizvodov glede na zahteve odjemalcev.

Zapisi o vodstvenem pregledu omogočajo sledljivost in ocenjevanje samega procesa vodstvenega pregleda z namenom, da zagotovimo njegovo učinkovitost in dodano vrednost za podjetje.

Rezultati vodstvenega pregleda so osnova za izboljševanje delovanja podjetja. Z rezultati vodstvenega pregleda seznanimo osebje.

Created by: admin last modification: Monday 09. August, 2010 [02:24:31 UTC] by admin