This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sat 15 of Aug, 2020 [05:58 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

5.5 Odgovornosti pooblastila in komuniciranje

print
5.5 Odgovornosti pooblastila in komuniciranje
5.5.1 Odgovornosti in pooblastila

Vsemu osebju smo določili odgovornosti in pooblastila z namenom, da lahko prispevajo k doseganju ciljev kakovosti in da se utrdi njihovo vključenost, motivacijo in zavezanost.

Odgovornosti in pooblastila osebja so določena z opisi del in nalog v sistematizaciji ali v pogodbah o zaposlitvi ter dinamično z imenovanji glede na posamezen projekt.

Organizacijska shema podjetja je prikazana na spodnji sliki.Organizacija se razgrajuje navzdol v medsebojno podobne enote, na splošno imenovane delovne skupine, ki na svojem nivoju delovanja obsegajo vse potrebne funkcije organizacije. Tako se posamezne poslovne funkcije ne pojavljajo statično v točno določenih organizacijskih enotah, temveč se hierarhično razpršijo po posameznih delovnih skupinah.

V splošnem obsega ta razpršitev 4 nivoje, kot prikazuje spodnja tabela.

Nivo Naziv Osnova in trajanje Naziv vodje
1. nivo podjetje pogodba o ustanovitvi, trajne narave direktor
2. nivo poslovno področje sklep vodstva, trajne narave direktor področja
3. nivo oddelek sklep vodstva, trajne narave vodja oddelka
4. nivo projekt definirano s pogodbo ali interno, omejeno trajanje vodja projekta
4. nivo naloga definirano z interno zadolžitvijo, omejeno trajanje nosilec naloge5.5.2 Predstavnik vodstva

Najvišje vodstvo podjetja je imenovalo predstavnika vodstva, ki je, ne glede na ostale odgovornosti, odgovoren za vodenje, nadzorovanje, vrednotenje in koordiniranje sistema vodenja kakovosti. Z imenovanjem predstavnika vodstva vzpodbujamo učinkovito in uspešno delovanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

Predstavnik vodstva poroča najvišjemu vodstvu in komunicira z odjemalci in ostalimi zainteresiranimi stranmi o zadevah, ki se nanašajo na sistem vodenja kakovosti.

Pooblastila predstavnika vodstva so razvidna iz sklepa o imenovanju.


5.5.3 Notranje komuniciranje

Izvajamo učinkovit in uspešen proces za sporočanje politike kakovosti, zahtev, ciljev in dosežkov. Zagotavljanje takih informacij pripomore k izboljšanju delovanja podjetja in neposredno vključuje osebje v doseganje ciljev kakovosti. Vodstvo aktivno vzpodbuja povratne informacije in komuniciranje z osebjem.

Aktivnosti komuniciranja vključujejo:
  • komuniciranje, ki ga vodi vodstvo na delovnih področjih,
  • sestanki skupin,
  • oglasne deske in interni časopisi,
  • avdio-vizualni in elektronski mediji, kot so elektronska pošta in spletne strani,
  • raziskave med zaposlenimi,
  • sistemi zbiranja predlogov.

Na ta način poteka tudi komuniciranje in informiranje o učinkovitosti sistema vodenja kakovosti.

Postopek organizacije sestankov je prikazan na spodnji sliki.


Created by: admin last modification: Monday 09. August, 2010 [02:23:48 UTC] by admin