This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sat 15 of Aug, 2020 [04:37 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

5.4 Planiranje

print
5.4 Planiranje
5.4.1 Cilji kakovosti

Strateško planiranje v podjetju in politika kakovosti podajata okvir za definiranje ciljev kakovosti. Definiramo cilje, ki vodijo k izboljševanju delovanja podjetja. Pri definiranju ciljev upoštevamo naslednje:
  • trenutne in bodoče potrebe podjetja in tržišč, na katerih nastopamo,
  • cilje politike kakovosti,
  • ugotovitve vodstvenih pregledov,
  • trenutno delovanje naših procesov,
  • nivo zadovoljstva odjemalcev,
  • rezultate notranjih presoj,
  • primerjave z najboljšimi, analize konkurence in priložnosti za izboljšanje,
  • vire, ki so potrebni za doseganje ciljev.

S cilji kakovosti seznanjamo osebje na tak način, da lahko prispeva k njihovemu doseganju. Cilje sistematično pregledujemo in po potrebi prilagodimo, formalno pa preverimo njihovo izpolnjevanje na vodstvenih pregledih.

Cilji kakovosti so opredeljeni v letnih planih podjetja in definirani za posamezne procese sistema vodenja kakovosti.


5.4.2 Planiranje sistema vodenja kakovosti

Stalno izboljševanje sistema vodenja kakovosti dosegamo s sistematičnim planiranjem posameznih aktivnosti, izvajanjem teh aktivnosti, preverjanjem učinkovitosti, izvajanjem korektivnih in preventivnih ukrepov ter vpeljavo izboljšav.

Postopek planiranja je prikazan na spodnji sliki.Z učinkovitim planiranjem sistema vodenja kakovosti zagotavljamo, da bodo vse zahteve in pričakovanja odjemalcev, zahteve zakonodaje in regulative kakor tudi naše interne zahteve izpolnjene ter tako tudi naši proizvodi ustrezali postavljenim zahtevam. Ravno tako na ta način izpolnjujemo vse cilje kakovosti, pri tem pa se ob spremembah ohranja celovitost sistema vodenja kakovosti.

Vodstvo sistematično pregleduje rezultate planiranja, da bi zagotovilo učinkovitost in uspešnost procesov v podjetju.


Created by: admin last modification: Monday 09. August, 2010 [02:23:02 UTC] by admin