This is TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sat 15 of Aug, 2020 [03:55 UTC]
KVALI.DAT d.o.o. [hide]
SVK [hide]

5.1 Zavezanost vodstva

print
5.1 Zavezanost vodstva

Zavezanost in aktivna vključenost najvišjega vodstva so bistveni za razvoj in vzdrževanje učinkovitega in uspešnega sistema vodenja kakovosti našega podjetja.

Najvišje vodstvo našega podjetja dokazuje zavezanost kakovosti z:
  • vzpostavitvijo vizije, strateških ciljev in politike kakovosti,
  • vodenjem organizacije z dajanjem pozitivnih zgledov, da bi motiviralo osebje,
  • sporočanjem usmeritev in vrednot podjetja glede sistema vodenja kakovosti,
  • sodelovanjem v projektih izboljševanja, iskanje novih metod in rešitev,
  • pridobivanjem povratnih informacij o učinkovitosti in uspešnosti sistema vodenja kakovosti,
  • ustvarjanjem okolja, ki vzpodbuja vključevanje in razvoj osebja,
  • zagotavljanjem virov, ki so potrebni za realizacijo strateških planov podjetja,
  • poudarjanjem pomembnosti korektnega odnosa do odjemalcev, njihovih zahtev in pričakovanj,
  • poudarjanjem pomembnosti izpolnjevanja zakonskih zahtev in drugih pravnih zahtev.

Najvišje vodstvo podjetja se zavezuje, da bo s sprejetimi ukrepi in osebnimi zgledi sledilo sprejeti politiki kakovosti in ciljem ter tako prispevalo k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti ter uspešnemu poslovanju podjetja.

Created by: admin last modification: Saturday 12. January, 2008 [11:00:31 UTC] by admin